KASTAMONU DADAY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında Taşımalı Eğitim İşi İhalesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması Kapsamında Taşımalı Eğitim İşi İhalesi

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 7
     
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 194.033,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır

2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMASI KAPSAMINDA KASTAMONU İLİ DADAY İLÇESİNDEKİ KÖYLERDE İKAMET EDEN ÖĞRENCİLERİN TAŞIMA MERKEZİ OKULLARA TAŞIMA İŞİ

DADAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020-2021 Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Uygulaması kapsamında Kastamonu ili Daday İlçesindeki köylerde ikamet eden öğrencilerin taşıma merkezi okullara taşıma işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/420720
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI PAZARYERI MEVKII 9 37860 DADAY/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3666161496 - 3666161029
c) Elektronik Posta Adresi : daday37@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu ili Daday ilçesi milli eğitim müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan öğrencilerin Selalmaz Köyü'nde bulunan taşıma merkezi okula 2 araçla 166 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 21.09.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Daday/Kastamonu
b) Tarihi ve saati : 26.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hükümet Binası Daday / KASTAMONU - 0366 616 1496

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.